Tomasz Bryndal 

Instytut Geografii UP w Krakowie

ul. Podchorążych 2

tel. (12) 662 62 66

tbryndal@up.krakow.pl

 

 

 

 


Publikacje

Działalność naukowa

Konferencje

Projekty badawcze

Etapy pracy naukowej

Dla studentów

 

Tomasz Bryndal


Adiunkt w Instytucie Geografii w Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


 Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych
gwałtowne wezbrania w małych zlewniach. W jej obrębie realizowałem kilka wątków badawczych związanych z:
a)     parametrami fizjograficznymi zlewni, w których wystąpiły gwałtowne wezbrania powodowane przez opady nawalne,
b)     przepływami maksymalnymi i maksymalnymi odpływami jednostkowymi,
c)     modelowaniem hydrologicznym fal wezbraniowych,
d)    systemami rzecznymi małych zlewni karpackich w relacji do parametrów Hortona i Schumma w aspekcie modelowania fal wezbraniowych,
e)      ryzykiem powodziowym w małych zlewniach górskich,
f)       rolą sieci dróg i jej wpływem na modelowanie parametrów hydrologicznych gwałtownych wezbrań.


Wieloletnie badania pozwoliły mi opracować procedurę umożliwiającą identyfikację zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań oraz wskazanie takich zlewni w polskiej części Karpat. Tematyce tej poświęcona jest monografia
Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach polskich (Identification of small catchments prone to flash flood generation in the Polish Carpathians), Prace Monograficzne Uniwersytetu Pedagogicznego, 690, ss. 180.Wybrane pełnione funkcje


2007-2014, Sekretarz Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego


22.10.2012-nadal,


2001-2012, Koordynator ds. punktacji ECTS w Instytucie Geografii


2011-2012, Członek Uczelnianego Zespołu ds. wdrażania Procesu Bolońskiego w Uniwersytecie Pedagogicznym, Koordynator ds. Wdrażania Procesu Bolońskiego w Instytucie Geografii.


19.01.2012-30.09.2013, Członek Instytutoego Zespoołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku geografia

19.01.2012-30.09.2013, Członek Instytutoego Zespoołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna


19.01.2012-30.09.2013 - Członek Instytutoego Zespoołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja

2012-obecnie, Członkowstwo w Radzie Naukowej czasopisma Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


Recenzent w czasopismach branżowych
 - Water Recourses Management
 - Geomatics, Natural Hazards and Risk
 - Przegląg Geograficzny
 - Prace Geograficzne UJ
 - Roczniki Bieszczadzkie